Urbuma likvidācija

Neskatoties uz dziļurbumu ilgo kalpošanas laiku, tomēr pienāk brīdis, kad tas savus resursus ir izsmēlis un ir nepieciešama urbuma likvidācija – lai aizsargātu artēzisko ūdeņu resursus. Aku likvidācija (tamponāža), tāpat kā jaunu ierīkošana ir saskaņojama Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūrā.

Urbuma likvidācija nepieciešama šādos gadījumos:

  • urbums vairs netiek izmantots;
  • ūdensapgādes nodrošināšanai tiek ierīkots jauns urbums;
  • urbuma remonts nav iespējams vai ir nerentabls;
  • urbuma tehniskais stāvoklis ir neatbilstošs ekspluatācijas tālākai turpināšanai;
  • ūdens kvalitāte ir neatbilstoša Ministru Kabineta noteiktajām kvalitātes prasībām (29.04.2003. MK noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”)

Pēc urbuma likvidēšanas tiek sastādīts urbuma likvidācijas – tamponāžas akts, kura viens eksemplārs tiek nodots urbuma īpašniekam, otrs iesniegts Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas aģentūrā.